PRZEMYSŁOWE ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW ORGANICZNYCH
W CELU UZYSKANIA
NATURALNEGO BIAŁKA Z OWADÓW

Celem projektu jest zaprzęgnięcie procesów biologicznych do przetwarzania biomasy w każdej możliwej postaci do uzyskania naturalnego białka owadziego oraz naturalnych produktów ubocznych. Owady w naturze są naturalnym pokarmem dla ptaków i części gatunków ryb. Zastosowane w projekcie  będą niespotykane do tej pory hybrydowe źródła energii oparte na nowym patencie i zbudowanie przemysłowego separatorowego biogeneratora białkowo-tłuszczowego.

Przedsiębiorstwa oczyszczania miast w całym kraju i na świecie borykają się z problemem składowania odpadów. Duża jego część to odpady organiczne ,które już są zbilansowane i sortowane. Dla przykładu miasto i gmina Koszalin składuje  27 000 ton/rok odpadów organicznych. Będzie to swoisty i innowacyjny recykling wykorzystujący odpady organiczne lokalne w skali globalnej.

Musimy jednak szybko ruszyć i szukać nowych technologii, ponieważ światu zabraknie ryb i białka. Projekt ma za zadanie opracowaniu technologii przemysłowej do zagospodarowania odpadów organicznych w celu osiągnięcia białka owadziego jako  alternatywnego do mączki rybnej i soi. Korzyści przemysłowe to wprowadzenie na rynek pasz nowego naturalnego białka, białka przyszłości. To tworzenie nowej gałęzi przemysłu, której zadaniem będzie produkcji białka owadziego jako trwałej alternatywy mączki rybnej i soi.

Korzyści środowiskowe wydają się nie do przecenienia zarówno na etapie zagospodarowania organicznych odpadów komunalnych, rolniczych odpadów z przemysłu rolno spożywczego oraz korzyści zmierzające do ograniczenia połowów paszowych ryb morskich. Wymiana mączki rybnej w hodowli ryb na mączkę z owadów może w niedalekiej przyszłości pozwoli na większą ochronę zasobów morskich. Pomoże to również rozwiązać wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i przeciwdziałać kryzysowi związanemu z odpadami. Wraz z rosnącym popytem na ryby i drób mączka z owadów wydaje się bardzo dobrą i jedyną  alternatywą. Na wyprodukowanie 1 kg mączki rybnej odławia się 2-3 kg ryb morskich w zależności od poławianego  gatunku a zasoby morskie z roku na rok maleją.

Unia Europejska zezwala rozporządzeniem komisji europejskiej  893/2017 z dnia 24 maja 2017 r. na stosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.  substancji odżywczych na bazie owadów w akwakulturze jako naturalny substytut mączki rybnej i mączki sojowej. Inne państwa poza Europą już zezwalają na szersze zastosowanie do skarmiania zwierząt domowych. W kilku krajach prowadzone są projekty wykorzystujące białko owadzie do produkcji pasz do skarmiania drobiu, świń, bydła i karmy dla zwierząt domowych jako substytut mączki sojowej. Należy się spodziewać, że w najbliższych latach UE również zezwoli na skarmianie białkiem z owadów drobiu i świń, wydaje się to nieuniknione. Tendencje światowe prowadzą do znalezienia lepszego sposobu pozyskania białka. FAO przewidział, że zapotrzebowanie na mączkę rybną przekroczy 5 miliona ton do roku 2024. Światowe ceny mączki rybnej osiągnęły w 2017 roku najwyższy poziom nie notowany w ostatni od 20 lat .

Dla przykładu publikacje: Białko w żywieniu drobiu – wykorzystywanie owadów.
Autor: dr inż. Izabela Kozłowska 28 sierpnia 2017 r. Agrofakt.pl
Archiwa

Translate »